Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните недвижими имоти, публична държавна собственост с местонахождение гр. Бойчиновци и с. Гара Бов

16.05.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 909/26.04.2016 г. и Заповед № 939/03.05.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 03-01/16 от 29.01.2016 г. и № 07-03/15 от 01.03.2016 г.  на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните недвижими имоти, публична държавна собственост:

1. „Открита площ – 20,00 кв. м”, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – кафене без продажба и консумация на алкохол, с местонахождение гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, района на жп гара Бойчиновци (сервитут жп гара Бойчиновци, кв. 45, парцел III по РП на гр. Бойчиновци).

Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 10.00 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 62,00 (шестдесет и два) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 62,00 (шестдесет и два) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 13.06.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 15.06.2016 г. (сряда).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 16.06.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.06.2016 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.06.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

2. „Открита площ - 10,00 кв. м”, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на плодове и зеленчуци, с местонахождение с. Гара Бов, общ. Своге, обл. Софийска, в района на жп гара Бов (ПИ 000128, в землището на село Гара Бов).

Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 09.00 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

 - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 13.06.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 15.06.2016 г. (сряда).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 16.06.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.06.2016 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.06.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 - Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.