Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост с местонахождение гр. Трявна и гр. Павликени

16.05.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 913/26.04.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/16 от 23.02.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти публична държавна собственост,представляващи:

1. „Открита площ – 1,50 кв.м”, с местонахождение: гр. Трявна, община Трявна, област Габрово, до сграда ПКМ в района на жп гара Трявна (ПИ 73403.501.3 по КК на гр. Трявна), за търговска дейност – поставяне на кафе - автомат.

Търгът ще се проведе на 23.06.2016 г. (четвъртък) от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 55,00 (петдесет и пет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 55,00 (петдесет и пет) лв.

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

2. „Открита площ – 15,00 кв.м”, с местонахождение: гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, в района на жп гара Павликени (УПИ I – за жп гара, кв.175 по ПУП на гр. Павликени), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад.

Търгът ще се проведе на 23.06.2016 г. (четвъртък) от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 50,00 (петдесет) лв.

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 13.06.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 16.06.2016 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 17.06.2016 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.06.2016 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.06.2016 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.