Архив обяви

Търгове с тайно и явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост с местонахождение гр. Стамболийски и гр. Пазарджик

16.05.2016 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 916/26.04.2016 г., и №941/03.05.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протоколи № 06-02/16 от 23.02.2016 г. и № 07-03/16 от 01.03.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Площ - 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, на първия етаж в приемното здание на жп гара Стамболийски (сграда с идентификатори 51980.511.2.14,  51980.511.2.15.3 и 51980.511.2.16 по КК на гр. Стамболийски), за търговска дейност  - поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 21,00 (двадесет и един) лева без ДДС.

Депозит за участие: 21,00 (двадесет и един) лева без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Дата и час на търга: 22.06.2016 год. (сряда)  от  9:30 ч.

2. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Помещение – 9,15 кв.м”, с местонахождение гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Пазарджик (сграда с идентификатор 551557.508.457.8. по КК на гр. Пазарджик), за търговска дейност с кафе, безалкохолни напитки и пакетирани храни, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 40,00 (четиридесет) лева без ДДС.

Депозит за участие: 40,00 (четиридесет)лева без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Дата и час на търга: 22.06.2016 год. (сряда)  от  10:30 ч.

3. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Помещение – 5,80 кв.м”, сместонахождение гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Пазарджик (сграда с идентификатор 551557.508.457.8. по КК на гр. Пазарджик), за търговска дейност с вестници и печатни издания, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 24,00 (двадесет и четири) лева без ДДС.

Депозит за участие: 24,00 (двадесет и четири)лева без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Дата и час на търга: 22.06.2016 год. (сряда)  от  11:15 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 13.06.2016 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 16.06.2016год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.06.2016год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 14.06.2016год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторни търгове по т.2 и т.3 ще се проведат на 21.07.2016 год. (четвъртък) в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 11.07.2016 год. (понеделниик).

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№ 2 в срок до 16 часа на 15.07.2016 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.07.2016 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13.07.2016 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.