Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр.София, общ.Столична, обл.София град, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан

26.05.2016 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 915/26.04.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 06-02/16 от 23.02.2016 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. Открита площ № 19 – 16,00 кв.м.”, с местонахождение гр.София, общ.Столична, обл.София град, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан (имот с планоснимачен № 1077 по КК на гр.София), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 01.07.2016 г. (петък) от 9,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 73,00 (седемдесет и три) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 73,00 (седемдесет и три) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. Открита площ - 27 кв.м.”, с местонахождение гр.Дупница,  общ. Дупница, обл.Кюстендил  в района на жп гара Дупница (имот с планоснимачен № 68789.607.487 по КК на гр.Дупница), за поставяне на маси-целогодишно пред павилион на „РСВ” АД, за търговска дейност – бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 01.07.2016 г. (петък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 50,00 (петдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

3.Открита площ - 770 кв.м., от които 170 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за автосервиз и 600 кв.м. за осигуряване на транспортен достъп”, с местонахождение гр.София, общ.Столична, обл.София град, в района на жп гара София север (имот с планоснимачен № 68134.506.314 по КК на гр.София).

Търгът ще се проведе на 01.07.2016 г. (петък) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 1855,00 (хиляда осемстотин петдесет и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 1855,00 (хиляда осемстотин петдесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

4.Открита площ – 150,00 кв.м.”, с местонахождение гр.Симитли, общ.Симитли, обл.Благоевград, в района на жп гара Симитли (ПИ с идентификационен № 66460.500.1 по КК на гр.Симитли), за складиране и извозване на твърди горива-въглища.

Търгът ще се проведе на 01.07.2016 г. (петък) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 85,00 (осемдесет и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 85,00 (осемдесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 20.06.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 27.06.2016 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  27.06.2016 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 23.06.2016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637