Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 71 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”,Секция “Сигнализация и телекомуникации” София

30.05.2016 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

 

На основание Заповед № 1057/16.05.2016. г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ и Заповед № 61/25.05.206 г. на Директора на ПСТ, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

 О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на 71 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, Секция “Сигнализация и телекомуникации” София.

            Откриване на тръжната процедура на 30.05.2016 г. (понеделник) от 09:00 часа, в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София при:

- Начална тръжна цена 2709.00 (две хиляди седемстотин и девет ) лева, без ДДС.

- Депозит за участие в търга в размер на 270.90 (двеста и седемдесет  лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС.

- Начин на плащане на депозита в лева в касата на ССТ София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 до 16:00 часа на 07.06.2016 г. (вторник).

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок от 09:00 часа до 12:00 часа на 06.06.2016 г. (понеделник) срещу невъзвръщаема сума от 60,00 лв. с включен ДДС в счетоводството на ССТ София, ул. “Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 205.

          Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 12:00 часа след публикуване на обявата до 06.06.2016 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

            При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ София.

            Местоположението на 71 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии е описано в Приложение № 1 в тръжната документация.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до16:00 ч. на 08.06.2016 г. (сряда) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.1, стая 101.

Класиране на офертите на 09.06.2016. г. (четвъртък) в 09:00 часа в залата на ССТ София.

            При неявяване на кандидати за участие, повторен търг ще се проведе при същите условия: откриване на тръжната процедура на 20.06.2016 г. (понеделник) от 09:00 часа в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 12:00 часа на 27.06.2016. г. (понеделник);

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 28.06.2016 г. (вторник);

            - оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 12:00 часа до 27.06.2016 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 29.06.2016 г. (сряда).

- класиране на офертите на 30.06.2016 г. (четвъртък) в 09:00 часа.

 

За контакти: 02 / 932 3453; 02/932 2658