Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на неразкомплектовани, демонтирани, бракувани ДМА, в които се съдържат приблизително 18921,60 (± 1%) кг. отпадъци от черни и цветни метали, находящи се в Поделение „Сигнализация и телекомуникации“–ССТ София

30.05.2016 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

 

На основание Заповед № 1059/16.05.2016 г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ и Заповед № 59/25.05.2016 г. на Директора на ПСТ, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

 О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на неразкомплектовани, демонтирани, бракувани ДМА, в които се съдържат приблизително 18921,60 (± 1%) кг. отпадъци от черни и цветни метали, находящи се в Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ – ССТ София.

            Откриване на тръжната процедура на 30.05.2016 г. (понеделник) от 11:00 часа, в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София при:

- Начална тръжна цена 6768,23 (шест хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и двадесет и три стотинки) лева, без ДДС.

- Депозит за участие в търга в размер на 676,82 (шестстотин седемдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС.

- Начин на плащане на депозита в лева в касата на ССТ София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 до 16:00 часа на 07.06.2016 г. (вторник).

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок от 09:00 ч. до 12:00 ч. на 06.06.2016 г. (понеделник) срещу невъзвръщаема сума от 60,00 лв. с включен ДДС в счетоводството на ССТ София, ул. “Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 205.

          Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 ч до 12:00 ч. след публикуване на обявата до 06.06.2016 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

            При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ София.

            Местоположението на неразкомплектованите, демонтирани, бракувани ДМА е описано в Приложение № 1 в тръжната документация.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 ч. на 08.06.2016 г. (сряда) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.1, стая № 101.

Класиране на офертите на 09.06.2016 г. (четвъртък) в 11:00 часа в залата на ССТ София.

            При неявяване на кандидати за участие, повторен търг ще се проведе при същите условия: откриване на тръжната процедура на 20.06.2016 г. (понеделник) от 11:00 часа в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – от 09:00 ч. до 12:00 ч. на 27.06.2016 г. (понеделник);

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 28.06.2016 г. (вторник);

            - оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 ч. до 12:00 ч. до 27.06.2016 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 ч. на 29.06.2016 г.(сряда), стая № 101.

- класиране на офертите на 30.06.2016 г. (четвъртък) в 11:00 часа.

 

За контакти: 02 / 932 3453;02/932 2658