Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.618.166 по кадастралната карта на гр. Бургас

03.06.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 17 от 17.05.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.618.166 по кадастралната карта на гр. Бургас, одобрена със заповед № РД-18-43/17.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 325 (триста двадесет и пет) кв. м, с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“.

Търгът ще се проведе на 11 юли 2016 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 67 028,00 (шестдесет и седем хиляди и двадесет и осем)  лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 33 000,00 (тридесет и три хиляди) лева, вносим, в срок до 04 юли 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 29 юни 2016 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа 04 юли 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04 юли 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04 юли 2016 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.  

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.