Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на ЖП Секция Пловдив

22.06.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ПЛОВДИВ

 

           

На основание Заповеди с № № 1155 и 1156 от 07.06.2016г.  на Генералния директор на ДП ”НКЖИ” и Председателя на УС и Заповеди с № № 131 и 132 от 16.06.2016г. на Директора на ЖПС Пловдив, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7 / 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

 

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на ЖП Секция Пловдив. Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

І. Кран козлови, товароподемност 20/5t, в едно с подкранов път, с инв.№4410293 - намиращ се в района на жп гара Кърджали. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 29.06.2016г. от 10,00часа./ при:

І.1. Начална тръжна цена 12 800,00 (дванадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС

І.2. Депозит за участие в търга в размер на 1280,00 (хиляда двеста и осемдесет) лева без ДДС.

І.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС

ІІ. Съоръжение за натоварване на зърно, с инв.№ 4163875  - намиращо се в района на жп гара Нова Загора. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 29.06.2016г. от 11,00 часа./ при:

ІІ.1 Начална тръжна цена 6 800,00( шест хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС       

І.2. Депозит за участие в търга в размер на 680,00 (шестстотин и осемдесет) лева без ДДС.

І.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС

Начин на плащане на цената – в лева по банкова сметка на ДП”НКЖИ” –ЖП Секция Пловдив.

Тръжна документация за участие в търговете може да се закупува в срок до 16.00 часа на 04.07.2016г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПС Пловдив (стая 717), гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

Краен срок за внасяне на депозитите за участие в търговете – до 16,00 часа на 05.07.2016г. /вторник/.

Оглед на активите може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 04.07.2016г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търговете до 16,00 часа на 05.07.2016г./вторник/ в деловодството на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.                                                                               

Класиране на офертите ще се извърши на 06.07.2016 г./сряда/ по: т.І – от  10,00 часа, т.ІІ – от 11,00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търговете, повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия със следните срокове:

- откриване на тръжните процедури - 11.07.2016 г. /понеделник/: т.І -от 10,00 часа и т.ІІ – от 11,00 часа.

- закупуване на тръжни документации – до 16.00 часа на 14.07.2016 г. /четвъртък/

- внасяне на депозити за участие в търговете – до 16,00 часа на 15.07.2016г. /петък/

- оглед на активите – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 14.07.2016 г. /четвъртък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търговете до 16,00 часа на  15.07.2016г. /петък/

 - класиране на офертите – 18.07.2016г. /понеделник/: т.І -от 10,00 часа и т.ІІ – от 11,00 часа.

За контакти тел.: 032 626 535