Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ застроено дворно място с площ от 1 635 кв. м, съставляващо УПИ V–за движение и транспорт, кв. 175 по подробния устройствен план на гр. Павликени

28.06.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 29 от 22.06.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ застроено дворно място с площ от 1 635 (хиляда шестстотин тридесет и пет) кв. м, съставляващо УПИ V – за движение и транспорт, кв. 175 по подробния устройствен план на гр. Павликени, ведно с построените в него сгради: административна сграда - масивна, със застроена площ от 227,70 (двеста двадесет и седем цяло и седемдесет стотни) кв. м, с полуподземен и надземен етаж и сграда – ремонтна работилница, масивна, със застроена площ от 326,90 (триста двадесет и шест цяло и деветдесет стотни) кв. м, едноетажна, с местонахождение на имота: област Велико Търново, община Павликени, гр. Павликени.

Търгът ще се проведе на 05 август 2016 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 80 751,00 (осемдесет хиляди седемстотин петдесет и един)  лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40 000,00 (четиридесет хиляди) лева, вносим, в срок до 01 август 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 25 юли 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 01 август 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 01 август 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 28 юли 2016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.