Архив обяви

Oтваряне и оповестяване на ценовите оферти

29.01.2013 г.

На 20.01.2012 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предложение “Модернизация на железопътната линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември”.

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.