Архив обяви

Изплащане на обезщетения за „Пътен надлез при спирка Ковачево” на км 107+423,59 по трасето на железопътен участък „Септември – Пловдив”

01.07.2016 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Милчо Ламбрев – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП „НКЖИ“, като инвеститор на обект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“, във връзка с Решение на МС № 188 от 21 март 2016 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Пътен надлез при спирка Ковачево” на км 107+423,59 по трасето на железопътен участък „Септември – Пловдив”, реконструкция и кабелиране на съществуваща електропроводна линия ВЛ 20 кV „Победа” от стълб № 47 до стълб № 49, за реконструкция на съществуващи водопроводи при надлез „Ковачево”: водопровод ф200 АЦ от НР „Лозен – Ковачево“, водопровод ф200 АЦ от ПС „Лозен – Ковачево” и водопровод АЦ ф200 за с. Ковачево, разположени в землището на с. Ковачево и с. Лозен, община Септември, област Пазарджик, УВЕДОМЯВА собствениците на имотите, че обезщетенията определени в РМС № 188/21.03.2016 год., са внесени в търговска банка „Обединена българска банка“ АД.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, по влязлото в сила РМС № 188/21.03.2016 г., е 05.07.2016 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.