Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 502, находящ се на пети жилищен етаж, ул. „Иван Ведър“ № 14, гр. Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.8.176.1.51

04.07.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 24 от 08.06.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 502 (петстотин и две), находящ се на пети жилищен етаж, ул. „Иван Ведър“ № 14, гр. Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.8.176.1.51, по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ от 39,56 (тридесет и девет цяло и петдесет и шест стотни) кв. м, състоящ се от стая, кухня и санитарен възел, ведно с изба № 502 (петстотин и две) със застроена площ 3,11 (три цяло и единадесет стотни) кв. м, както и 1,73 (едно цяло седемдесет и три стотни) % идеални части от общите части на сградата.

Търгът ще се проведе на 11 август 2016 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 10 853,00 (десет хиляди осемстотин петдесет и три) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева;

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 01 август 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 05 август 2016 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05 август 2016 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 03 август 2016 г. (сряда). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова