Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот гр. Дългопол

08.07.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 28 от               14.06.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 15, находящ се на пети жилищен етаж, ул. „Георги Димитров“ № 85, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.15, със застроена площ от 90,55 (деветдесет цяло петдесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани, дрешник и две тераси, ведно с прилежаща изба № 15, с площ от 8,44 (осем цяло четиридесет и четири стотни) кв. м, както и 5,7720 (пет цяло седем хиляди седемстотин и двадесет десетохилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

Търгът ще се проведе на 15 август 2016 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 13 800,00 (тринадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 6 000,00 (шест хиляди) лева;

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 03 август 2016 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 08 август 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08 август 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08 август 2016 г. (понеделник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова