Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост гр. Силистра

22.07.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 38 от 15.07.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, поземлен имот с идентификатор 66425.514.278 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-66 от 02.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7 987 (седем хиляди деветстотин осемдесет и седем) кв. м, върху който е разположена масивна едноетажна сграда с идентификатор 66425.514.278.1, със застроена площ от 748 (седемстотин четиридесет и осем) кв. м, с местонахождение на имота: Област Силистра, гр. Силистра, ул. „Тутракан”.

Търгът ще се проведе на 29 август 2016 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 340 532,00 (триста и четиридесет хиляди петстотин и тридесет и два)  лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 170 000,00 (сто и седемдесет хиляди) лева, вносим, в срок до 22 август 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 17 август 2016 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 22 август 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22 август 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 22 август 2016 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.