Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост с местонахождение гр.София

25.07.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1477/14.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 13-05/16 от 26.05.2016 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

     Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. Открита площ № 1 – 500,00 кв.м.”, с местонахождение гр.София,община Столична, област София град, в района на жп гара София север (ПИ с идентификатор 68134.505.150 по КК на гр.София) – за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 31.08.2016 г. (сряда) от 9,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 505,00 (петстотин и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 505,00 (петстотин и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. Открита площ № 2 – 500,00 кв.м.”, с местонахождение гр.София,община Столична, област София град, в района на жп гара София север (ПИ с идентификатор 68134.505.150 по КК на гр.София) – за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 31.08.2016 г. (сряда) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 505,00 (петстотин и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 505,00 (петстотин и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3.Открита площ  – 3000,00 кв.м.”, с местонахождение гр.София,община Столична, област София град, в района на жп гара София север (ПИ с идентификатор 68134.505.150 по КК на гр.София) – за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 31.08.2016 г. (сряда) от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 3025,00 (три хиляди двадесет и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 3025,00 (три хиляди двадесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

4.Открита площ  – 1000,00 кв.м.”, с местонахождение гр.София,община Столична, област София, в района на жп гара Искър (ПИ с идентификатор 32963.37.451 по КК на гр.София) – за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 31.08.2016 г. (сряда) от 13,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 1100,00 (хиляда и сто) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 1100,00 (хиляда и сто) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 22.08.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 25.08.2016 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  25.08.2016 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 23.08.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637