Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост с местонахождение гр.София и гр.Петрич

25.07.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1472/14.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 13-05/16 от 26.05.2016 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. Открита площ – 300,00 кв.м.”, с местонахождение гр.София,община Столична, област София град, в района на жп гара Подуяне-пътническа, попадаща в поземлен имот 59392.34.1088 по КК на гр.София – за автокъща.

Търгът ще се проведе на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 9,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 330,00 (триста и тридесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 330,00 (триста и тридесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. Открита площ - 14 кв.м.”, с местонахождение гр.София,община Столична, област София град, в района на жп гара София север (ПИ 68134.1380.2116 по КК на гр.София), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност с кафе, закуски и захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 50,00 (петдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

3.Открита площ – 250 кв.м.”, с местонахождение гр.Петрич,  обл.Благоевград, в района на жп гара Петрич ( ПИ 56126.990.2 по КК на гр.Петрич) – за складиране на метални конструкции.

Търгът ще се проведе на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 280,00 (двеста и осемдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 280,00 (двеста и осемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 22.08.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 26.08.2016 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  26.08.2016 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.08.2016 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637