Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – публична държавна собственост с местонахождение гр.Кресна

25.07.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1479/14.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 13-05/16 от 26.05.2016 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:                             

1. „Открита площ – 127,00 кв.м., от които 57,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за ресторант и 70,00 кв.м. за поставяне на маси-сезонно (м.май – м.октомври)”, с местонахождениегр.Кресна, общ. Кресна, обл.Благоевград, в района на жп гара Кресна, (ПИ с идентификатор 14492.67.2 по КК на гр. Кресна).

Търгът ще се проведе на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 13,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 175,00 (сто седемдесет и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 175,00 (сто седемдесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 22.08.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 26.08.2016 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  26.08.2016 г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.08.2016 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637