Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост с местонахождение гр. Бургас

26.07.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№  1480/14.07.2016г. и 1538/20.07.2016г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и  Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/16 от 26.05.2016г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

 1. „Открита площ – 122,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов /част от ПИ 07079.618.148 по КК на гр. Бургас/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за автомонтьорски услуги. Търгът ще се проведе на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 09,00 часа. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 205,00 (двеста и пет) лева. Депозит 100% от началната цена – 205,00 (двеста и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева.

2. „Открита площ – 101,00 кв.м, от които площ № 1 – 37,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад, площ № 2 – 31,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за аграрна аптека и площ № 3 – 33,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за ветеринарна аптека“, с местонахождение гр. Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов /част от ПИ 07079.605.211 по КК на гр. Бургас/. Търгът ще се проведе на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 10,00 часа. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 149,00 (сто четиридесет и девет) лева, от които 48,00 (четиридесет и осем) лева за площ № 1 – 37,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад; 49,00 (четиридесет и девет) лева за площ № 2 – 31,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за аграрна аптека и 52,00 (петдесет и два) лева за площ № 3 – 33,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за ветеринарна аптека. Депозит 100% от началната цена – 149,00 (сто четиридесет и девет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева.

3. „Открита площ – 40,00 кв.м, от които площ № 1 – 20 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за извършване на автомонтьорски услуги – баланс на гуми и площ № 2 – 20 кв.м за паркомясто за един лек автомобил“, с местонахождение гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов /част от ПИ с идентификатор 07079.618.179 по КК на гр. Бургас/. Търгът ще се проведе на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 11,00 часа.Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 57,00 (петдесет и седем) лева които 34,00 (тридесет и четири) лева за площ № 1 – 20 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за извършване на автомонтьорски услуги – баланс на гуми и 23,00 (двадесет и три) лева за площ № 2 – 20 кв.м за паркомясто за един лек автомобил. Депозит 100% от началната цена – 57,00 (петдесет и седем) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 22.08.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 . Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 25.08.2016г. (четвъртък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 26.08.2016г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.08.2016г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.08.2016г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, тел: 032/626 535