Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Варна

27.07.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1471/14.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/16 от 26.05.2016 год. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ № 1 – 4,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за продажба на цветя, тютюневи изделия и др. и площ № 2 – 2,00 кв.м. за поставяне на 2 (два) броя хладилни витрини за безалкохолни напитки – целогодишно“, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, в покрит проход между първи перон и предгаров площад, в източното крило на приемното здание на жп гара Варна /сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КК на гр. Варна/.

-          дата и час на търга  - 02.09.2016г. (петък) от  11:00 часа;

-          начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без включен ДДС;

-    депозит за участие в търга, в размер на 50,00 (петдесет) лева.

-   тръжна документация за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

            2. Помещение (бюфет) - 36,80 кв.м.“, с местонахождение гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, в приемното здание на жп гара Дългопол - сграда „Приемно здание – чакалня бюфет”, с идентификационен № 24565.502.2015.3. по КК на гр. Дългопол, за търговска дейност – ресторант.

-          дата и час на търга - 02.09.2016г. (петък) от  11:45 часа;

-          начална тръжна месечна наемна цена в размер на 114,00 (сто и четиринадесет) лева, без включен ДДС;

-    депозит за участие в търга, в размер на 114,00 (сто и четиринадесет) лева.

-    тръжна документация за участие в търга, в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, втори етаж.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 22.08.2016г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 26.08.2016г. (петък).

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97 в срок до 16,00 часа на 29.08.2016г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.08.2016г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.08.2016г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 97, инж. Елен Гущина – Специалист «УС»/Главен специалист УДВГД Горна Оряховица, жп тел. 891/2381  и GSM: 0887615356.