Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост с местонахождение гр. Свиленград,гр. Стара Загора,гр. Стралджа,гр. Бургас,гр. Хисаря

27.07.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №  1478/14.07.2016г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и  Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/16 от 26.05.2016г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

            1. „Открита площ – 50,00 кв.м“, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, в района на жп гара Свиленград (част от ПИ 65677.1.88 по КК на гр. Свиленград), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за офис. Търгът ще се проведе на 02.09.2016 г. (петък) от 09,00 часа.Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 150,00 (сто и петдесет) лева. Депозит 100% от началната цена – 150,00 (сто и петдесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева.

2. „Открита площ – 600,00 кв.м, от които: площ № 1 – 400,00 кв. м., за складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали, площ № 2 – 87,00 кв. м. и площ № 3 – 26,00 кв. м., за товаро-разтоварна дейност с насипни товари, площ № 4 – 14,5 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад, площ № 5 – 9,5 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис и площ № 6 – 63 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – кантар“, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора (част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КК на гр. Стара Загора). Търгът ще се проведе на 02.09.2016 г. (петък) от 10,00 часа. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 615,00 (шестстотин и петнадесет) лева, от които 440,00 (четиристотин и четиридесет) лева за площ № 1 – 400,00 кв. м., за складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали; 60,00 (шестдесет) лева за открита площ № 2 – 87,00 кв. м. за товаро-разтоварна дейност с насипни товари; 18,00 (осемнадесет) лева за площ № 3 – 26,00 кв. м., за товаро-разтоварна дейност с насипни товари; 24,00 (двадесет и четири) лева за площ № 4 – 14,5 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад; 22,00 (двадесет и два) лева за площ № 5 – 9,5 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис и 51,00 (петдесет и един) лева за площ № 6 – 63 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – кантар. Депозит 100% от началната цена – 615,00 (шестстотин и петнадесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева.

3. „Открита площ – 10,50 кв.м“, с местонахождение гр. Стралджа, в района на жп гара Стралджа (част от ПИ с идентификатор 69660.501.2140 по КК на гр. Стралджа), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки. Търгът ще се проведе на 02.09.2016 г. (петък) от 11,00 часа. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 24,00 (двадесет и четири) лева. Депозит 100% от началната цена – 24,00 (двадесет и четири) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.

4. „Открита площ – 800,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бургас, в района на жп гара Бургас разпределителна (товарна), част от ПИ с идентификатор 07079.605.301 по КК на гр. Бургас, за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Търгът ще се проведе на 02.09.2016 г. (петък) от 13,00 часа.Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 642,00 (шестстотин четиридесет и два) лева. Депозит 100% от началната цена – 642,00 (шестстотин четиридесет и два) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева.

5. „Открита площ – 20,00 кв.м“, с местонахождение гр. Хисаря, в района на жп гара Хисаря, част от ПИ с идентификатор 5120 по КП на гр. Хисаря, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с плодове и зеленчуци. Търгът ще се проведе на 02.09.2016 г. (петък) от 14,00 часа. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 32,00 (тридесет и два) лева. Депозит 100% от началната цена – 32,00 (тридесет и два) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 22.08.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 . Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 26.08.2016г. (петък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 29.08.2016г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.08.2016г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.08.2016г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, тел: 032/626 535