Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост с местонахождение гр.Харманли,гр.Бургас и гр.Карлово

02.08.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1535/20.07.2016 г., на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 13-05/16 от 26.05.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост както следва:

1.  „Гаражна клетка – 66,12 кв.м, част от „Работилница (сграда с идентификатор 77181.15.60.6 по КК на гр. Харманли)“, за гараж, с местонахождение гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, в района на жп гара Харманли, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 50,00 (петдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 50,00 (петдесет)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 08.09.2016 год. (четвъртък) от  9:00 ч.

2. Помещения с обща площ 82,45 кв.м - част от „Работилница“ (сграда с идентификатор 77181.15.60.6 по КК на гр. Харманли), от които гаражна клетка – 48,00 кв.м и складови помещения (5 бр.) с площ – 34,45 кв.м“, за автомонтьорски услуги, с местонахождение гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, в района на жп гара Харманли, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 185,00 (сто осемдесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 185,00 (сто осемдесет и пет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 08.09.2016 год. (четвъртък) от  9:45 ч.

3. „Площ под навес – 400,00 кв. м.“, за складиране и обработка на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и електрооборудване, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Бургас разпределителна - товарна (част от ПИ 07079.605.301. по КК на гр. Бургас), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 480,00 (четиристотин и осемдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 480,00 (четиристотин и осемдесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 08.09.2016 год. (четвъртък) от  10:30 ч.

4. „Помещение - 32,64 кв. м.“, в чакалнята на приемното здание на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3005.1. по КК на гр. Карлово) за кафене без алкохол, „Площ - 5 кв. м (от които 2 кв. м за поставяне на хладилна витрина и фризер и 3 кв. м за поставяне на маса - целогодишно)“ и „Открита площ - 9 кв. м, част от гаров площад“ (част от ПИ 36498.505.3005 по КК на гр. Карлово), за поставяне на маси - сезонно (от 01.04. до 30.09.), с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в района на жп гара Карлово, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 134,00 (сто тридесет и четири) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 134,00 (сто тридесет и четири) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 08.09.2016 год. (четвъртък) от 11:15 ч.

5. „Открита площ – 30,00 кв. м. (част от ПИ 07079.618.1051. по КК на гр. Бургас),  от които 12,00 кв.м за поставяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на кафе, закуски и алкохол и 18,00 кв. м за поставяне на маси пред основния обект“ и „Обособена част от подземна тоалетна с площ 36,24 кв. м (сграда с идентификатор 07079.618.1051.31 по КК на гр. Бургас), по предназначение“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в западната част на жп гара Бургас и първи перон, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 187,00 (сто осемдесет и седем) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 187,00 (сто осемдесет и седем) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 08.09.2016 год. (четвъртък) от  13:30 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 29.08.2016 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 02.09.2016год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.09.2016год. Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 31.08.2016год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

За информация: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2,

тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.