Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост с местонахождение гр.Пловдив,с.Белозем,гр.Стара Загора,гр.Карнобат

02.08.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1536/20.07.2016 г., на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 13-05/16 от 26.05.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост както следва:

1.  „Площ – 1,00 кв.м“, за търговска дейност поставяне на кафе-автомат, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Филипово (сграда с идентификатор 56784.552.21.1 по КК на гр. Пловдив), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 09.09.2016 год. (петък) от 9:00 ч.

2. „Площ – 10,07 кв.м“, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски, вестници и цигари, с местонахождение с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Белозем (сграда с идентификатор 03620.506.4.2 по частична КК на жп линия), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 09.09.2016 год. (петък) от 9:45 ч.

3. „Помещения с обща площ – 148,15 кв.м - част от магазия“, за складова и търговска дейност с фуражи, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на Товарна гара Стара Загора (сграда с идентификатор 68850.522.5226.1 по КК на гр. Стара Загора), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 290,00 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 290,00 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 09.09.2016 год. (петък) от 10:30 ч.

4. „Площ – 1,00 кв.м“, за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат, с местонахождение гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, на първи перон на жп гара Карнобат (част от ПИ 36525.295.5 по ГИС на гр. Карнобат), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 09.09.2016 год. (петък) от 11:15 ч.

5. „Площ – 1,00 кв.м“, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Тракия (сграда с идентификатор 56784.540.1358.1 по КК на гр. Пловдив), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 09.09.2016 год. (петък) от 13:30 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 29.08.2016 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 07.09.2016год. (сряда). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.09.2016год. Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 01.09.2016год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

За информация: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2,

тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.