Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост с местонахождение гр.София

03.08.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1537/20.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/16, т. 5.1.1.25 от 26.05.2016 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

 

О Б Я В Я В А

           

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ -782.00 кв.м., с местонахождение гр. София, общ.Столична, район Сердика, източно от приемното здание на Централна гара София (част от ПИ 68134.511.93 по КК на гр.София), за охраняем паркинг.

Търгът ще се проведе на 09.09.2016 г. (петък) в сградата на ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, от 10:00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2353,00 (две хиляди триста петдесет и три ) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2353,00 (две хиляди триста петдесет и три) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ София или по банкова сметка на ССТ София до 02.09.2016 г. (петък).

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 29.08.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ София на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, ет.1, стая 101 в срок до 16,00 часа на 07.09.2016 г. (сряда). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.09.2016 г. (сряда.).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 01.09.2016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, ССТ София, тел. 02/932 3453 и тел.02/932 2658.