Архив обяви

Съобщение за отчуждаване на части от имоти гр. Стамболийски

05.08.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Милчо Ламбрев – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП „НКЖИ“, като инвеститор на обект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“, във връзка с Решение на МС № 360 от 12 май 2016 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Пътен възел и пътни връзки „Стамболийски“, разположени в землището на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, УВЕДОМЯВА собствениците на имотите, че обезщетенията, определени в РМС № 360/12.05.2016 год., са внесени в търговска банка „Обединена българска банка“ АД.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, по влязлото в сила РМС № 360/12.05.2016 г., е 05.08.2016 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.