Архив обяви

Съобщение за отчуждаване на части от имоти с. Триводици

05.08.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Милчо Ламбрев – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП „НКЖИ“, като инвеститор на обект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“, във връзка с Решение на МС № 361 от 12 май 2016 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Пътен надлез „Триводици“ на км 132+592.42 по трасето на железопътен участък Септември – Пловдив” в землищата на с. Триводици и с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив, и реконструкция на съществуваща електропроводна линия 20 кV при пресичането й с трасето на пътния надлез в землището на с. Триводици, УВЕДОМЯВА собствениците на имотите, че обезщетенията, определени в РМС № 361/12.05.2016 год., са внесени в търговска банка „Обединена българска банка“ АД.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, по влязлото в сила РМС № 361/12.05.2016 г., е 05.08.2016 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.