Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.517.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново

08.08.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.517.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ от 2 988  кв. м, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, с построената в него сграда с идентификатор 10447.517.138.1, със застроена площ от 513 кв. м, двуетажна, масивна, местонахождение на имота: област Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Промишлена зона Дълга лъка”.

Търгът ще се проведе на 14 септември 2016 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 258 034,00 (двеста петдесет и осем хиляди тридесет и четири) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 125 000,00 (сто двадесет и пет хиляди) лева,  вносим, в срок до 08 септември 2016 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 септември 2016 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 08 септември 2016 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08 септември 2016 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07 септември 2016 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.