Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение: гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, в района на жп гара Дългопол

09.08.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1574/27.07.2016 г. и 1575/27.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/16 от 26.05.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І.Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти публична държавна собственост,представляващи:

1. „Открита площ – 26 кв.м”, с местонахождение: гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, в района на жп гара Дългопол (ПИ 24565.502.2015 по КК и КР на гр. Дългопол), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – кафене с продажба на алкохол.

Търгът ще се проведе на 15.09.2016 г. (четвъртък) от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

2. „Открита площ – 20 кв.м”, с местонахождение: гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, в района на жп гара Добрич - юг (ПИ 72624.627.4255 по КК и КР на гр. Добрич), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с пакетирани хранителни стоки, кафе, тютюневи изделия, алкохол и др.

Търгът ще се проведе на 15.09.2016 г. (четвъртък) от 13,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80,00 (осемдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 80,00 (осемдесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

3. „Открита площ – 16 кв.м”, с местонахождение: с. Синдел, общ. Аврен, област  Варна, в района на жп гара Синдел - разпределителна (УПИ VІІ, кв. 1А по РП на с. Синдел), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с пакетирани хранителни стоки, кафе, цигари, алкохол и др.

Търгът ще се проведе на 15.09.2016 г. (четвъртък) от 14,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер 32,00 (тридесет и два) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

ІІ. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

4. „Открита площ – 600,00 кв.м“, с местонахождение град Силистра, община Силистра, област Силистра, в Индустриална зона запад, в района на жп гара Силистра (част от ПИ 66425.514.467 по КК на гр. Силистра), за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 15.09.2016 г. (четвъртък) от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 480,00 (четиристотин и осемдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 480,00 (четиристотин и осемдесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 петдесет) лева, с включен ДДС.

5. „Открита площ – 62 кв.м”, с местонахождение: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, в района на жп гара Варна (ПИ 10135.65.4 по КК на гр. Варна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 15.09.2016 г. (четвъртък) от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200,00 (двеста) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 200,00 (двеста) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 петдесет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 07.09.2016 г. (сряда) в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, или в касите на поделението, както следва: За обекти по т.т.1; 2; 3 и 5 - в район Варна на адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” 1А; За обекта по т. 4 - в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 08.09.2016 г. (четвъртък) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 09.09.2016 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.09.2016 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.09.2016 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев–Ръководител звено/служба „УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, тел.0886 741 037.