Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 212, находящ се на втори жилищен етаж, ул. „Иван Ведър“ № 14, гр. Русе с идентификатор 63427.8.176.1.25

10.08.2016 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 41 от 25.07.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 212, находящ се на втори жилищен етаж, ул. „Иван Ведър“ № 14, гр. Русе, област Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.8.176.1.25, по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ от 38,91 (тридесет и осем цяло деветдесет и една стотни) кв. м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, ведно с изба № 212, със застроена площ 3,11 (три цяло и единадесет стотни) кв. м, заедно с 1,73 (едно цяло седемдесет и три) % идеални части от общите части на сградата.

Търгът ще се проведе на 16 септември 2016 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 13:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 11 000,00 (единадесет хиляди) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, вносим, в срок до 10 септември 2016 г. (събота);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 септември 2016 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 10 септември 2016 г. (събота).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10 септември 2016 г. (събота).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08 септември 2016 г. (четвъртък). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова