Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 610, находящ се на седми жилищен етаж, ул. „Борисова“ № 124, гр. Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4886.3.85

10.08.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 43 от 25.07.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 610, находящ се на седми жилищен етаж, ул. „Борисова“ № 124, гр. Русе, област Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4886.3.85, по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ от 46,60 (четиридесет и шест цяло и шестдесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и сервизни помещения, ведно с изба № 26 с площ от 2,68 (две цяло шестдесет и осем стотни) кв. м, както и 1,203 (едно цяло двеста и три хилядни) % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

Търгът ще се проведе на 17 септември 2016 г. (събота) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 27 960,00 (двадесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 14 000,00 (четиринадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 12 септември 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 септември 2016 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 12 септември 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12 септември 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 09 септември 2016 г. (петък). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова