Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти Обект „Открита площ – 7,50 кв.м“, с местонахождение гр. Първомай, в района на жп гара Първомай (ПИ 59080.504.1260)

10.08.2016 г.

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2  от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№  1603; 1604 и 1605 от 29.07.2016г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и  Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/16 от 07.06.2016г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, представляващи:

1. Обект „Открита площ – 7,50 кв.м“, с местонахождение гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, в района на жп гара Първомай (ПИ 59080.504.1260 по КК на гр. Първомай), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе и пакетирани захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 16.09.2016г. (петък), от 09,00 часа, в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала,  при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 41,00 (четиридесет и един) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, 100% от началната цена – 41,00 (четиридесет и един) лева, без включен ДДС;

2. Обект „Открита площ – 20,00 кв.м, от които 15,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с плодове и зеленчуци и 5,00 кв.м за складова дейност“, с местонахождение гр. Пловдив, в района на Централна жп гара Пловдив, част от ПИ 56784.551.72 по КК на гр. Пловдив.

Търгът ще се проведе на 16.09.2016г. (петък), от 09,30 часа, в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала,  при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 40,00 (четиридесет) лева, без включен ДДС, от които 35,00 (тридесет и пет) лева за открита площ от 15 кв.м, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с плодове и зеленчуци и 5,00 (пет) лева за открита площ от 5 кв.м. за складова дейност;

            - депозит за участие в търга, 100% от началната цена – 40,00 (четиридесет) лева, без включен ДДС;

3. Обект „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро“ № 1, във фоайето на третия етаж на Административна сграда Пловдив (сграда с идентификатор 56784.551.23.3 по КК на гр. Пловдив), за търговска дейност – поставяне на 1 бр. кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 16.09.2016г. (петък), от 10,00 часа, в сградата на РП ЕНС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, ет.4,  при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 43,00 (четиридесет и три) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, 100% от началната цена – 43,00 (четиридесет и три) лева, без включен ДДС;

Начин на плащане на цената – в лева в касата, както следва: по т.1 и 2 - на ЖПС Пловдив, по т.3 - на РП ЕНС Пловдив или по банков път по сметките на поделенията.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 07.09.2016г. (сряда), както следва:  по т.1 и 2 - в счетоводството на ЖПС Пловдив; по т.3 - в счетоводството на РП ЕНС Пловдив, срещу невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 09.09.2016г. (петък), в лева в касата, както следва: по т.1 и 2 - на ЖПС Пловдив, по т.3 - на РП ЕНС Пловдив или по банков път по сметките на поделенията.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, както следва:  по т.1 и 2 - в деловодството на ЖПС Пловдив; по т.3 - в деловодството на РП ЕНС Пловдив, в срок до 16,00 часа на 10.09.2016г. (събота). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.09.2016г. (събота).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.09.2016г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търговете - нови търгове ще се проведат на 07.10.2016г.(петък), в сградата  на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 и в сградата на РП ЕНС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, ет.4, при същите тръжни условия със следните срокове:

-закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 26.09.2016г.(понеделник);

-оглед на актива – до 16,00 часа на 29.09.2016г. (четвъртък);

-депозит за участие – до 16,00 часа на 30.09.2016г. (петък);

-подаване на заявления за участие в търга - до 16,00 часа на 03.10.2016г. (понеделник). Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.