Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София)

12.08.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 1507/18.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/16 от 26.05.2016 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Помещение С 0 001 – 28,20 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за търговска дейност – продажба на вестници, списания и пакетирани стоки.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 261,00 (двеста шестдесет и един)  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 261,00 (двеста шестдесет и един)  лв.;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 21.09.2016 г. (сряда) от 9,00 часа.

            2. „Помещение А 0 035 – 41,20 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за търговска дейност – книжарница.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 277,00 (двеста седемдесет и седем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 277,00 (двеста седемдесет и седем) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 21.09.2016 г. (сряда) от 10,30 часа.

3. „Помещение А 0 034 – 83,79 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за банков офис/офис.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1479,00 (хиляда четиристотин седемдесет и девет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1479,00 (хиляда четиристотин седемдесет и девет)  лв.;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 21.09.2016 г. (сряда) от 13,00 часа.

4. „Помещение А 0 029 – 10,90 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за тото пункт.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 220,00 (двеста и двадесет) лева  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 220,00 (двеста и двадесет) лв.;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 21.09.2016 г. (сряда) от 14,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   10.09.2016 г. (събота) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 14.09.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 15.09.2016 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.09.2016 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  13.09.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.