Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София

31.08.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1709/16.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 17-06/16 от 24.06.2016 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Помещения с обща площ – 2221,70 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, обл. София град, в приемното здание на Централна гара София, ниво 0, +1 и +2, за спортна зала (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София).

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15 209,00 (петнадесет хиляди двеста и девет) лв. без включен ДДС, от които 9180,00 (девет хиляди сто и осемдесет)  лева без включен ДДС за игрище, помещение за аеробика и помещение за фитнес и 6 029,00 (шест хиляди двадесет и девет) лева без включен ДДС за рецепция, душове, тоалетни, съблекални, преддверия;

- депозит за участие в търга, в размер на 15 209,00 (петнадесет хиляди двеста и девет) лв.;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 07.10.2016 г. (петък) от 9,00 часа.

            2. „Ресторант с площ 104,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район Витоша, с. Владая, в района на жп гара Владая, сграда с планоснимачен № 1666 /ПИ 1861 по КК на гр. София/, за ресторант.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 220,00 (двеста и двадесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 220,00 (двеста и двадесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 07.10.2016 г. (петък) от 10,00 часа.

3. „Площ – 9,61 кв.м”, с местонахождение гр.Ихтиман, община Ихтиман, област София, в чакалнята на приемното здание  на жп гара Ихтиман (сграда с идентификационен № 32901.150.1.4 по КК на гр. Ихтиман) за поставяне на преместваем  обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност - продажба на кафе и закуски.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 (тридесет и четири) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 34,00 (тридесет и четири) лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 07.10.2016 г. (петък) от 11,00 часа.

4. „Помещение – 11,00 кв.м“, с местонахождение гр. Симитли, общ. Симитли, област Благоевград, в чакалнята на приемното здание на жп гара Симитли (сграда с идентификатор 66460.500.1.7. по КК на гр. Симитли), за търговска дейност с кафе и захарни изделия.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 50,00 (петдесет) лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 07.10.2016 г. (петък) от 13,00 часа.

5. „Площ – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. Враца, общ. Враца, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Враца (сграда с идентификатор 12259.1021.326.2. по КК на гр. Враца), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ търговска дейност – продажба на закуски и сладкарски изделия.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 28,00 (двадесет и осем) лева  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 28,00 (двадесет и осем)  лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 07.10.2016 г. (петък) от 14,00 часа.

 

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   26.09.2016 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 30.09.2016 г. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 03.10.2016 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.10.2016 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  29.09.2016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.