Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот, с площ от 1 430 кв. м с местонахождение на имота: област Сливен, община Нова Загора, с. Баня, вилна зона, кв. 6, УПИ ІІІ

31.08.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 48 от 10.08.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот, с площ от 1 430 (хиляда четиристотин и тридесет) кв. м, ведно с построените в него сгради: сглобяема къща № 1, представляваща двуетажна сграда, със застроена площ от 59,46 (петдесет и девет цяло и четиридесет и шест стотни) кв. м, сглобяема къща № 2, представляваща едноетажна сграда, със застроена площ от 30,35 (тридесет цяло и тридесет и пет стотни) кв. м, сглобяема къща № 3, представляваща едноетажна сграда, със застроена площ от 30,26 (тридесет цяло и двадесет и шест стотни) кв. м, сглобяема къща № 4, представляваща едноетажна сграда, със застроена площ от 30,26 (тридесет цяло и двадесет и шест стотни) кв. м и склад за материали, представляващ едноетажна сграда, със застроена площ от 19,46 (деветнадесет цяло и четиридесет и шест стотни) кв. м, с местонахождение на имота: област Сливен, община Нова Загора, с. Баня, вилна зона, кв. 6, УПИ ІІІ.

Търгът ще се проведе на 07 октомври 2016 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 47 105,00 (четиридесет и седем хиляди сто и пет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23 000,00 (двадесет и три хиляди) лева, вносим, в срок до 03 октомври 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 26 септември 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 03 октомври 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03 октомври 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 29 септември 2016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.