Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими с местонахождение гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, в югоизточния ъгъл на чакалнята на приемното здание на жп гара Търговище с идентификатор 73626.504.226.1 по КК на гр. Търговище

01.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1646/04.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/16 от 07.06.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. “Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, в югоизточния ъгъл на чакалнята на приемното здание на жп гара Търговище (сграда с идентификатор 73626.504.226.1 по КК на гр. Търговище), за търговска дейност – поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

- дата и час на търга 10.10.2016 г. (понеделник) от  09,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева;

2. “Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Хитрино (сграда в кв. 40,  УПИ 1 – жп район по ПУП на с. Хитрино), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат

- дата и час на търга 10.10.2016 г. (понеделник) от 9,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 24,00 (двадесет и четири) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 24,00 (двадесет и четири) лева;

3. “Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен, в югоизточния ъгъл на чакалнята на приемното здание на жп гара Каспичан (сграда с идентификатор 36587.501.1.3 по КК на гр. Каспичан), за търговска дейност – поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

- дата и час на търга 10.10.2016 г. (понеделник) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 32,00 (тридесет и два) лева;

4. “Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Шумен (сграда с идентификатор 83510.669.153.5 по КК на гр. Шумен), за търговска дейност – поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

- дата и час на търга 10.10.2016 г. (понеделник) от 11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет) лева;

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 27.09.2016 г.(вторник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно. Цена на един брой тръжна документация – 25,00 /двадесет и пет/ лева.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 30.09.2016 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документации.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 03.10.2016 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 03.10.2016 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 03.10.2016 г. (понеделник).

Когато на търговете не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие,отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нови търгове при същите условия ще се проведат на 25.10.2016 г. (вторник), като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 19.10.2016 г. (сряда), депозит за участие се внася в срок до 16,00 часа на 20.10.2016 г. (четвъртък) и заявления за участие се подават в срок до 16,00 часа на 21.10.2016 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884 693 069