Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти ”, с местонахождение с. Зверино, общ. Мездра, област Враца, в района на жп гара Зверино/публична държавна собственост/

01.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5, чл. 19, ал. 2от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1725/18.08.2016 г. и Заповед № 1726/18.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 17-06/16 от 24.06.2016 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

             Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти - държавна собственост, представляващи:

  1. 1.      „Открита площ – 11,80 кв. м (част от Земи необработваем имот по РП на с. Зверино с обща площ 69 050,00 кв. м)”, за поставяне на маси - сезонно (м. май - м. месец октомври) пред основен обект ”Открита площ – 19,00 кв. м”, с местонахождение с. Зверино, общ. Мездра, област Враца, в района на жп гара Зверино/публична държавна собственост/.

Търгът ще се проведе на  10.10.2016 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 09.30 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

            - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 13,00 (тринадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 13,00 (тринадесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.09.2016 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 03.10.2016 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 03.10.2016 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.10.2016 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до03.10.2016 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. 2.       „Открита площ – 50,00 кв. м“, с местонахождение гр. Луковит общ. Луковит, област Ловеч, в района на жп гара Луковит (част от ПИ с идентификатор 44327.73.22 по КК и КР на гр. Луковит), за складиране на фуражи и др. материали и стоки/ частна държавна собственост/.

               Търгът ще се проведе на 10.10.2016 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 10.30 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

            - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.09.2016 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 03.10.2016 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 03.10.2016 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.10.2016 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.10.2016 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 - Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.