Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на товарен автомобил “ЗИЛ 555 самосвал”, с рег. № ВТ 84 43 АМ, находящ се в работилница Горна Оряховица, заведен в баланса на ЖПС Горна Оряховица в сметка 205/2, с инвентарен № 21

01.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

На основание Заповед № 1674/10.08.2016 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Председател на УС, и Заповед № V-758/29.08.2016 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

            Търг с тайно наддаване за продажба на товарен автомобил “ЗИЛ 555 самосвал”, с рег. ВТ 84 43 АМ, находящ се в работилница Горна Оряховица, заведен в баланса на ЖПС Горна Оряховица в сметка 205/2, с инвентарен № 21. Натоварването, транспорта и таксите по прехвърлянето са за сметка на купувача.

Търгът ще се проведе на 20.09.2016 г. /вторник/  от 09,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

1. Началната тръжна цена в размер на 3 200,00 (три хиляди и двеста) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

2. Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 320,00 (триста и двадесет) лева, платим в срок до 14,00 часа на 19.09.2016г. /понеделник/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица;

3. Начин на плащане на цената – в лева;

- Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 16.09.2016 г. /петък/ срещу невъзвръщаема сума от 60,00 /шестдесет/ лева, в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;

Огледа на движимата вещ, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.09.2016 г. /събота/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – гр. Горна Оряховица, УПЖПС – Горна Оряховица, Работилница Горна Оряховица.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 13.09.2016 г.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 19.09.2016 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 20.09.2016 г. /вторник/ от 09,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 30.09.2016 г. /петък/ от 09,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 27.09.2016г. /вторник/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 29.09.2016 г. /четвъртък/

            - оглед на актива - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 28.09.2016 г. /сряда/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 29.09.2016 г. /четвъртък/

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 09,00 ч. на 30.09.2016 г. /петък/

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37