Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 71 броя бракувани, неразкомплектовани акумулаторни батерии - ССТ - Горна Оряховица

02.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПОДЕЛЕНИЕ „С и Т“ – ССТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

На основание Заповед № 1567/26.07.2016 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Председателя на УС и Заповед № 103/29.09.2016 г. на Директор ПСТ, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

            Търг с тайно наддаване за продажба на 71 броя бракувани, неразкомплектовани акумулаторни батерии, находящи се в складовете на Поделение „С и Т“, ССТ - Горна Оряховица, съгласно Приложение 1. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Търгът ще се проведе на 20.09.2016 г. /вторник/  от 10,30 часа в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала, при:

1. Началната тръжна цена в размер на 6007,20 (шест хиляди и седем  и 0,20) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

2. Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 600,72 (шестстотин и 0,72) лева, платим в срок до 14,00 часа на 19.09.2016г. /понеделник/ в касата или по сметка на ДП НКЖИ, Поделение “Сигнализация и Телекомуникации”– София;

3. Начин на плащане на цената – в лева;

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 16.09.2016 г. /петък/ срещу невъзвръщаема сума от 96,00 /деветдесет и шест/ лева, в счетоводството на ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 3;

Огледа на бракуваните, неразкомплектовани акумулаторни батерии, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.09.2016 г. /събота/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на активите – складове на ССТ Горна Оряховица – склад гр. Горна Оряховица,  скалд – гр. Долапите и склад гр. Варна, съгласно Приложение 1, към тръжната документация.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 13.09.2016 г.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 19.09.2016 г. /понеделник/ в деловодството на ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 3.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 20.09.2016 г. /вторник/ от 10,30 ч., в ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 30.09.2016 г. /петък/ от 10,30 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 27.09.2016 г./вторник/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 29.09.2016 г. /четвъртък/

            - оглед на активите - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 28.09.2016 г. /сряда/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 29.09.2016 г. /четвъртък/

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,30 ч. на 30.09.2016 г. /петък/

За допълнителна информация: инж. Йордан Бонев Коваджиев – Рък-л звено „Техническо” ССТ Г.Оряховица - GSM: 0887 630 456

Забележка: Съгласно изискванията на ЗУО, участниците в търга трябва да представят регистрационен документ по чл. 35, ал.3 и ал.5 от ЗУО, съответно и разрешителен документ по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредба 3 за класификация на отпадъците, а именно дейностите: събиране и транспортиране, R12 или R13 съгласно Приложение № 2 от ЗУО за код на отпадъка 16 06 01*.