Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Хасково, община Хасково, обл. Хасково, в Административната сграда на Товарна жп гара Хасково с идентификатор 77195.731.268.1 по КК на гр. Хасково

02.09.2016 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1607/29.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 15-06/16 от 07.06.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                О Б Я В Я В А

 

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост,  както следва:

1. Помещение – 12,00 кв.м”, сместонахождение гр. Хасково, община Хасково, обл. Хасково, в Административната сграда на Товарна жп гара Хасково /сграда с идентификатор 77195.731.268.1 по КК на гр. Хасково/, за авто-електро услуги, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 45,00 (четиридесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 45,00 (четиридесет и пет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 05.10.2016 год. (сряда)  от  09:00 ч.

2. Площ – 1,00 кв.м”, сместонахождение с. Крумово, община „Родопи”, обл. Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Крумово /сграда с идентификатор в ГИС 40004.0.23.3 по частична КК на жп линия и гаров район/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 24,00 (двадесет и четири) лв без ДДС.

Депозит за участие: 24,00 (двадесет и четири) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 05.10.2016 год. (сряда)  от  09:30 ч.

3. Площ – 1,00 кв.м”, сместонахождение гр. Велинград, община Велинград, обл. Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Велинград /сграда с идентификатор в ГИС 10450.999.3.2 по КК на гр. Велинград/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 26,00 (двадесет и шест) лв без ДДС.

Депозит за участие: 26,00 (двадесет и шест) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 05.10.2016 год. (сряда)  от  10:30 ч.

4. Площ – 2,00 кв.м /площ №2 – 1 кв.м и площ №3 – 1 кв.м от схемата/”, сместонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, обл. Стара Загора, в чакалнята на приемното здание на жп гара Стара Загора /сграда с идентификатор 68850.522.5161.34 по частична КК на гр. Стара Загора /, за търговска дейност – поставяне на 2 /два/ броя кафе-автомати, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 72,00 (седемдесет и два) лв без ДДС.

Депозит за участие: 72,00 (седемдесет и два) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 05.10.2016 год. (сряда)  от  13:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 26.09.2016 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 29.09.2016год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.09.2016год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 27.09.2016год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търговете, повторни търгове по т.т.1, 2, 3 и 4 ще се проведат на 31.10.2016 год. (понеделник) в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 20.10.2016 год. (четвъртък).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 25.10.2016 год. (вторник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 25.10.2016 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24.10.2016 год. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0889 813729; 0884 690111; 0885 022962.