Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Бургас, в централното фоайе на 1-ви етаж на приемното здание на жп гара Бургас, вдясно от изхода за първи перон с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас

02.09.2016 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1680/11.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 18-07/16 от 06.07.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                 О Б Я В Я В А

 

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост,  както следва:

1. Открит щанд – 5,00 кв.м”, сместонахождение гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас, в централното фоайе на 1-ви етаж на приемното здание на жп гара Бургас, вдясно от изхода за първи перон /сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас/, за търговска дейност – продажба на вестници, печатни издания и сувенири, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 31,00 (тридесет и един) лв без ДДС.

Депозит за участие: 31,00 (тридесет и един) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 07.10.2016 год. (петък)  от  13:00 ч.

2. Открит щанд – 5,00 кв.м”, сместонахождение гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас, в централното фоайе на 1-ви етаж на приемното здание на жп гара Бургас, вляво от изхода за първи перон /сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас/, за търговска дейност – продажба на безалкохолни напитки и пакетирани стоки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 43,00 (четиридесет и три) лв без ДДС.

Депозит за участие: 43,00 (четиридесет и три) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 07.10.2016 год. (петък)  от  14:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 26.09.2016 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 03.10.2016год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.10.2016год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 29.09.2016год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търговете, повторни търгове по т.1 и т.2 ще се проведат на 07.11.2016 год. (понеделник) в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 27.10.2016 год. (четвъртък).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 01.11.2016 год. (вторник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 01.11.2016 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 31.10.2016 год. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0889 813729; 0884 690111; 0885 022962.