Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем ЖПС Горна Оряховица

07.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1727/18.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 17-06/16 от 24.06.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ – 52,00 кв.м, от които 22,00 кв.м /площ № 1/ за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за заведение за бърза закуска с продажба на алкохол и 30,00 кв.м /площ № 2/ за поставяне на преместваем обект /навес/ по чл. 56 от ЗУТ за маси - целогодишно“, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в района на жп гара Горна Оряховица /ПИ с идентификатор 16359.501.20 по КК на гр. Горна Оряховица/.

Търгът ще се проведе на 14.10.2016 г. (петък) от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 110,00 (сто и десет) лева без включен ДДС, от които 60,00 (шестдесет) лева без включен ДДС за открита площ – 22,00 кв.м /площ № 1/ за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за заведение за бърза закуска с продажба на алкохол и 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС за открита площ – 30 кв.м /площ № 2/ за поставяне на преместваем обект /навес/ по чл. 56 от ЗУТ за маси - целогодишно;

- депозит за участие в търга в размер на 110,00 (сто и десет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

2. „Земя – 300,00 кв.м, от които 10,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад и 290,00 кв.м за поставяне на пчелни кошери“, с местонахождение с. Самоводене, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, в района на жп гара Самоводене /ПИ с идентификатор 000198 по КВС на с. Самоводене/.

Търгът ще се проведе на 14.10.2016 г. (петък) от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15,00 (петнадесет) лева без включен ДДС, от които 13,00 (тринадесет) лева без включен ДДС за открита площ – 10,00 кв.м за поставяне на преместваем обект /фургон/ по чл. 56 от ЗУТ за склад и 2,00 (два) лева без включен ДДС за земя – 290,00 кв.м за поставяне на кошери;

- депозит за участие в търга в размер на 15,00 (петнадесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 03.10.2016 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 07.10.2016 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 10.10.2016 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.10.2016 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.10.2016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „ Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 0886 741 037.