Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем гр. София УДВГД София

07.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 1513/18.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/16 от 26.05.2016 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Площ №1 - 1 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 51,00 (петдесет и един) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 51,00 (петдесет и един) лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет)  лева с  ДДС.

- дата и час на търга 14.10.2016 г. (петък) от 9,00 часа.

            2. „Площ № 2 - 1 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за търговска дейност – поставяне на автомат за обмен на валута.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 252,00 (двеста петдесет и два)лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 252,00 (двеста петдесет и два) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 14.10.2016 г. (петък) от 10,30 часа.

3. „Площ № 3 - 1 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за търговска дейност – поставяне на банкомат /АТМ устройство/.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 252,00 (двеста петдесет и два)лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 252,00 (двеста петдесет и два)лв.;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет)  лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 14.10.2016 г. (петък) от 13,00 часа.

4. „Площ № 4 – 1 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „0“, за търговска дейност – поставяне на вендинг машина за пакетиран сладолед.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 51,00 (петдесет и един) лева  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 51,00 (петдесет и един)  лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 14.10.2016 г. (петък) от 14,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   03.10.2016 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 07.10.2016 г. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 10.10.2016 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.10.2016 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  06.10.2016 г. (четъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.