Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот гр. Благоевград

07.09.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 49 от 16.08.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 04279.618.82.1 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на АК, изменена със Заповед № КД-14-01-65/09.03.2009 г. на началника на СГКК Благоевград, със застроена площ 119 (сто и деветнадесет) кв. м, намираща се в поземлен имот с идентификатор 04279.618.82, местонахождение на имота: област Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Димитър Солунски“.

Търгът ще се проведе на 14 октомври 2016 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 17 553,00 (седемнадесет хиляди петстотин петдесет и три) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 8 000,00 (осем хиляди) лева, вносим, в срок до 10 октомври 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 03 октомври 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа 10 октомври 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10 октомври 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 06 октомври 2016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.