Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на употребявани движими вещи УДВГД Пловдив

07.09.2016 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

УДВГД ПЛОВДИВ

 

На основание Решение на УС на ДП „НКЖИ” по Протокол №21-08/16 от 03.08.2016 година, Заповед № 1672/10.08.2016 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Заповед № 227/26.08.2016 г. на Директора на УДВГД Пловдив, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

            Търг с тайно наддаване за продажба на употребявани движими вещи по позиции, намиращи се в района на УДВГД Пловдив и с начални тръжни цени, както следва:

- Позиция № 1 - Павета (гранит и сиенит, смесени), демонтирани - ТИС Пловдив - 7200 бр. – 792,00(седемстотин деветдесет и два) лева, без ДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

- Позиция № 2 – Павета гранит, недемонтирани от рампи - гари по линия Ямбол - Елхово - 98330 бр. – 6883,10(шест хиляди осемстотин осемдесет и три лева и 10 стотинки) лева, без ДДС. Демонтажа, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

            Размери на паветата от 9-10 см.

Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена за всяка от позициите, без ДДС се заплаща до 14.00 часа на 21.09.2016 г. /сряда/.

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на УДВГД Пловдив или по банков път.

Тръжната документация за участие в търга, се закупува лично или от упълномощено за целта лице в срок до 16.00 часа на 17.09.2016 г. /събота/, срещу невъзвръщаема сума от 30,00 /тридесет/ лева, с включен ДДС в счетоводството на УДВГД Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2.

            Огледа на активите, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.09.2016 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация. При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив.

            Заявления за участие в търга и оферти се приемат от 15.09.2016 г. /четвъртък/ до 16.00 часа на 21.09.2016 г. /сряда/, в деловодството на УДВГД Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2.           

Търгът ще се проведе на 26.09.2016 г. /понеделник/ от 13,00 часа в Административната сграда на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, етаж 2, селекторна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе на 06.10.2016 г. /четвъртък/ от 13,00 часа в Административната сграда на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, селекторна зала, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 03.10.2016 г./понеделник./;

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 05.10.2016 г. /сряда/;

            - оглед на активите - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.10.2016 г. /вторник/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 06.10.2016 г. /сряда/

 

За допълнителна информация: тел. 032/ 635 158 – служба „УСИК”, моб.тел. Йорданка Стойчева – 0885 022962, Мария Вълкова – 0884 690111.