Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти УДВГД Горна Оряховица 08.09.2016 г.

08.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1728/18.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 17-06/16 от 24.06.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1.Открита площ – 10,20 кв.м. за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ (2 бр. маси с обща площ 6,20 кв.м. и 5 бр. стелажи с обща площ 4,00 кв.м. – 4 бр. стелажи с размери 1,50 м/ 0,60 м и 1 бр. с размери 0,60/0,60 м)”, за продажба на печатни издания, с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, под козирката на приемното здание на жп гара Шумен (сграда с идентификатор 83510.669.153.5 по КК на гр. Шумен)

- дата и час на търга 17.10.2016 г. (понеделник) от  10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 56,00 (петдесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 56,00 (петдесет и шест) лева;

2. Открита площ – 24,60 кв.м. от които 14,60 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с пакетирани храни, закуски, кафе, цигари, безалкохолни и алкохолни напитки и 10,00 кв.м. за поставяне на маси – целогодишно”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, на първи перон – изток жп гара Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.501.20 по КК на гр. Горна Оряховица)

- дата и час на търга 17.10.2016 г. (понеделник) от 10,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 68,00 (шестдесет и осем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 68,00 (шестдесет и осем) лева;

3. Подземна тоалетна – 83,21 кв.м., състояща се от: тоалетна – жени с полезна площ 42,57 кв.м. (8 /осем/ броя клетки и прилежащ коридор към тях – 24,70 кв.м., умивалня – 11,02 кв.м. и фоайе – 6,85 кв.м.), тоалетна – мъже с полезна площ 38,83 кв.м. (5 /пет/ броя клетки и прилежащ коридор към тях – 14,10 кв.м., отделение писоари – 8,67 кв.м., умивалня – 9,88 кв.м. и фоайе – 6,18 кв.м.) и WC каса (полиестерна кабина сглобяема с размер 1,25м/1,45 м) с полезна площ – 1,81 кв.м.”, по предназначение, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в приемно здание на жп гара Горна Оряховица, част от сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица)

- дата и час на търга 17.10.2016 г. (понеделник) от 11,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лева;

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 04.10.2016 г.(вторник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно. Цена на един брой тръжна документация – 25,00 /двадесет и пет/ лева.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.10.2016 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документации.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 10.10.2016 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 10.10.2016 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 10.10.2016 г. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884 693 069.