Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост с местонахождение гр. София и гр. Благоевград

12.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №1681/11.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-07/16 от 06.07.2016 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община София, област София, район „Надежда”, в чакалнята на приемното здание  на жп гара София север /сграда с идентификационен № 68134.1380.2116 по КК на гр. София/, за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27,00 (двадесет и седем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 27,00 (двадесет и седем) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга –19.10.2016 г. (сряда) от 9,00 часа.

2. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община София, област София, район „Илинден“, в чакалнята на приемното здание на жп гара Захарна фабрика (сграда с идентификатор № 32954.15.1046.1 по КК на гр. София), за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет)лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет)лв;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 19.10.2016 г. (сряда) от 10,00 часа.

3. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, намиращ се на перона под козирката на приемното здание на жп гара Благоевград, до входа на чакалнята (ПИ с идентификационен № 04279.618.13 по КК на гр. Благоевград), за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36,00 (тридесет и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 36,00 (тридесет и шест) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 19.10.2016 г. (сряда) от 11,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   10.10.2016 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 12.10.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 13.10.2016 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.10.2016 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  11.10.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 16.11.2016 г. (сряда) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 07.11.2016 г.(понеделник); заявления за участие в търговете се внасят до 16,00 ч. на  10.11.2016 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.