Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 84 078 броя андезитни недемонтирани павета, находящи се на разтоварище Елена – Златарица, на територията на жп участък Горна Оряховица към ЖПС Горна Оряховица.

12.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание Заповед № 1782/01.09.2016 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Председател на УС, и Заповед № V-803/09.09.2016 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

 

О Б Я В Я В А

          

 

Търг с тайно наддаване за продажба на 84 078 броя андезитни недемонтирани  павета, находящи се на разтоварище Елена – Златарица, на територията на жп участък Горна Оряховица към ЖПС Горна Оряховица.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

        Търгът ще се проведе на 28.09.2016 г. /сряда/  от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

1. Началната тръжна цена в размер на 5 885,46 (пет хиляди осемстотин осемдесет и пет и 0,46) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

2. Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 588,55 (петстотин осемдесет и осем и 0,55) лева, платим в срок до 14,00 часа на 27.09.2016г. /вторник/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица;

3. Начин на плащане на цената – в лева;

- Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 21.09.2016 г. /сряда/ срещу невъзвръщаема сума от 60,00 /шестдесет/ лева, в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;

Огледа на движимите вещи, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 26.09.2016 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – разтоварище Елена – Златарица, гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново, на територията на жп участък Горна Оряховица към ЖПС Горна Оряховица.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 20.09.2016 г.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 27.09.2016 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 28.09.2016 г. /сряда/ от 10,00ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 05.10.2016 г. /сряда/ от 10,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 30.09.2016 г./петък/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 04.10.2016 г. /вторник/

- оглед на актива - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.10.2016 г. /понеделник/;

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 04.10.2016 г. /вторник/

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,00 ч. на 05.10.2016 г. /сряда/

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37