Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична държавна собственостс местонахождение гр. Дупница

12.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1724/18.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 17-06/16 от 24.06.2016 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

         

          Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:                             

1. “Открита площ – 840 кв.м.”, с местонахождение гр. Дупница, общ.Дупница, обл.Кюстендил в района на жп гара Дупница (ПИ с идентификатор 68789.608.467 по КК на гр.Дупница), за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

 

Търгът ще се проведе на 20.10.2016 г. (четвъртък) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 800,00 (осемстотин) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 800,00 (осемстотин) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 10.10.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 14.10.2016 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  14.10.2016 г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 12.10.2016 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637