Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти,заведени в баланса на ЖПС Враца

13.09.2016 г.

С П И С Ъ К

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,

предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

 

 

      На своe заседаниe, проведено на 30.08.2016 г. жилищната комисия към ЖПС Враца на основание Заповед № 1006/13.05.2016 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, е разгледала подадените заявления от кандидати и предлага за настаняване и пренастаняване, в свободните ведомствени жилищни имоти при спазване на установените нормативи, следния списък на разпределение:

 

    ЖПС ВРАЦА

 

            1. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор и външно сервизно помещение с полезна площ 31,30 кв.м, с адрес: гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, жп бл. 3, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Али Мустафов Рашидов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

            2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре и сервизно помещение с полезна площ 90,00 кв.м, с адрес: с. Реброво, община Своге, област Софийска, ул. „Владимир Заимов“ № 15, жп бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Златка Иванова Николова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

            3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 50,00 кв.м, с адрес: гр. Лом, община Лом, област Монтана, ул. „Пристанищна“ № 51, бл. 513, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Светла Недкова Ненкова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

            4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 44,00 кв.м, с адрес: гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Христо Ботев“ № 52, жп бл. 494, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Емил Кирилов Трифонов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

            5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 53,14 кв.м, с адрес: с. Церово, община Своге, област Софийска, ул. „Иван Вазов“ № 1, бл. 539, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Валери Петров Ценев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

            6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение с полезна площ 45,88 кв.м, с адрес: с. Гривица, община Плевен, област Плевен, жп бл. 2, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Мирослава Георгиева Иванова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.