Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, на първи перон на жп гара Белослав

20.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1644/04.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС , утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/16 от 07.06.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ - 1 кв.м.“, с местонахождение гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, на първи перон на жп гара Белослав (съоръжение изградено върху ПИ с идентификатор 03719.501.3123 по КК на гр. Белослав и идентификатор в ГИС 03719.999.1), до колона между билетни каси и чакалня, на фасадната стена на приемното здание, за търговска дейност – поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга - 26.10.2016 (сряда) от 10:30 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

2. „Открита площ - 1кв.м.“, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, на първи перон на жп гара Варна (съоръжението е изградено в ПИ 10135.62.32 по КК на гр. Варна), до фасадната стена на северното крило на приемното здание на гарата, за търговска дейност – поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга - 26.10.2016 (сряда) от 11:15 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет) лева;

3. „Открита площ - 1кв.м.“, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, на първи перон на жп гара Варна (съоръжението е изградено в ПИ 10135.62.32 по КК на гр. Варна), до фасадната стена на северното крило на приемното здание на гарата, за търговска дейност – поставяне на автомат за студени напитки и пакетирани стоки.

- дата и час на търга - 26.10.2016 (сряда) от 12:00 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет) лева;

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дата и часове в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, втори етаж.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 17.10.2016 г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Цена на един брой тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 18.10.2016 г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документации.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 19.10.2016 г.(сряда).

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97 в срок до 16,00 часа на 20.10.2016 (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 20.10.2016 (четвъртък).

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нови търгове при същите условия ще се проведат на 21.11.2016 г. (понеделник) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 10.11.2016 г. (четвъртък); заявления за участие в търгове се внасят до 16,00 ч. на  15.11.2016 г. (вторник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 97, инж. Елен Гущина – Специалист «УС»/Главен специалист УДВГД Горна Оряховица, жп тел. 891/2381  и GSM: 0887615356.