Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. Варна, в чакалнята на Приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификационен № 10135.62.32.15)

26.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1644/04.08.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС , утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/16 от 07.06.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

 О Б Я В Я В А

           

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ - 1 кв.м.“, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, в чакалнята на Приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификационен № 10135.62.32.15 по КК на гр. Варна), за поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга - 02.11.2016 (сряда)  от 13:45 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет) лева;

2. „Открита площ - 1 кв.м.“, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, на първи перон (съоръжение, изградено върху земя с идентификатор 10135.62.32 по КК на гр. Варна), до фасадна стена на източното крило на приемното здание на жп гара Варна, за търговска дейност - поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга - 02.11.2016 (сряда) от 14:15 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева;

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дата и часове в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, втори етаж.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.10.2016 г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Цена на един брой тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.10.2016 г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документации.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 26.10.2016 г.(сряда).

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97 в срок до 16,00 часа на 27.10.2016 (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.10.2016 (четвъртък).

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нови търгове при същите условия ще се проведат на 28.11.2016 г. (понеделник) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 17.11.2016 г. (четвъртък); заявления за участие в търгове се внасят до 16,00 ч. на  22.11.2016 г. (вторник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 97, инж. Елен Гущина – Специалист «УС»/Главен специалист УДВГД Горна Оряховица, жп тел. 891/2381  и GSM: 0887615356.